Phòng Tổ chức cán bộ

Email: phongtccbyhct@gmail.com

Lãnh đạo hiện nay

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đ/c Hoàng Thị Toan

Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ (thời kỳ):

– Bà Nguyễn Thị Thu đảm nhận chức vụ Trưởng phòng TCCB từ ngày 01/06/1994 đến ngày 30/9/2017.

– Bà Hoàng Thị Toan đảm nhận chức vụ Phó phòng TCCB từ tháng 01/7/2017 đến nay.

Cơ cấu tổ chức, nhân sự

Nhân lực hiện nay:

Tổng số cán bộ viên chức gồm 03 cán bộ. Trong đó:

 • Cử nhân kinh tế: 01
 • Cử nhân quản trị kinh doanh: 01
 • Cử nhân Tài chính: 01 (kiêm nhiệm)

Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

* Nhiệm vụ:

 1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện. (Xây dựng đề án, mô tả và nắm bắt các vị trí việc làm; Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…)
 2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
 3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
 4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
 5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
 6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.
 7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
 8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết

Thành tích nổi bật

* Tập thể:

– Tập thể nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến

– Đóng góp nhiều đề tài NCKH, sáng kiến góp phần đem lại hiệu quả hoạt động của phòng và bệnh viện.

* Cá nhân:

Nhiều cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục qua các năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *