QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Quy chế chuyên môn y tế là các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một hoạt động nghiệp vụ y tế cụ thể, do Bộ Y tế ban hành và bắt buộc các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh phải thi hành trong quá trình thực hiện công tác