Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập đề cương và dự toán chi tiết; Thẩm định giá nhiệm vụ “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển y tế thông minh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên năm 2024”