QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Quy chế chuyên môn y tế là các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một hoạt động nghiệp vụ y tế cụ thể, do Bộ Y tế ban hành và bắt buộc các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi điều chỉnh phải thi hành trong quá trình thực hiện công tác

Thông báo mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất và Thẩm định hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo vệ bệnh viện năm 2024 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên