Khoa Ngoại phụ

Điện thoại: 0918.673.823                            Email: khoanp.yhcttn@gmail.com Lãnh đạo hiện nay TRƯỞNG KHOA BS CKI. TRỊNH THỊ HOÀN I. LÃNH ĐẠO QUA CÁC NHIỆM KỲ BS CKI Vũ Văn Sơn Ths.Bs Nguyễn Thị Thủy BS CKI Hà Danh Tuyên BS CKI Trịnh Thị Hoàn II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA Nhân lực: 13, trong đó:

Tổ Quản lý chất lượng

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG   Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng

Khoa Dược

Điện thoại: 02083.846.317.                        Email: duocbv.yhct@gmail.com Lãnh đạo hiện nay PHỤ TRÁCH KHOA DS CKI. NGHIÊM TRẦN ĐẠI QUÂN Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ DS Ma Thị Thanh Liêm – Trưởng khoa giai đoạn 1994 – 2004. DS CKI Vũ Thị Kim Oanh –  Phụ trách khoa giai đoạn 2004 – 2007;  Phó khoa giai

Khoa Khám bệnh

Email: khoakb.yhcttn@gmail.com Lãnh đạo hiện nay: TRƯỞNG KHOA  BS CKI. NGUYỄN THỊ  HƯƠNG Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ BS CKI Ma Thị kim Liên BS CKI Trương Thị Thu Hương BS CKI Cà Thị Nhung BS CKI Nguyễn Thị Hương Chức năng, nhiệm vụ – Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến khám

Khoa XN-XQ

Email: khoaxn.yhct@gmail.com Lãnh đạo hiện nay TRƯỞNG KHOA BS CKI. TRẦN THỊ THÚY THƯƠNG Nhân sự: 07, trong đó BSCKII: 01, KTV: 04, Điều dưỡng: 02. Chức năng, nhiệm vụ – Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh có trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện các kỹ thuật xét

Khoa DSCC

Điện thoại :  0369449134.       Email: khoads.yhct@gmail.com TRƯỞNG KHOA BSCKI. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA Lãnh đạo qua các thời kỳ Bs CKCI :  Nguyễn Thị Phương Nga Nhân lực Bác sỹ: 4 Điều dưỡng: 10 Chức năng nhiệm vụ   – Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền trong tổ chức thực